QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH LƯU KHO

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH LƯU KHO

I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HOÁ

Tất cả hàng hóa vận chuyển qua FBU đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định riêng của từng Đối tác vận chuyển của FBU. Do vậy, Quý khách cần chủ động kiểm soát các mặt hàng trước khi gửi đến kho của FBU.

FBU từ chối lưu kho tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm nói chung và mặt hàng thuộc nhóm danh mục như sau:

  1. Lạm dụng trẻ em: Các sản phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc lạm dụng trẻ em, bao gồm hình ảnh hoặc nội dung lạm dụng, lạm dụng tình dục trẻ em.
  2. Nội dung mang tư tưởng kích động thù địch: Các sản phẩm kích động bạo lực chống lại mọi người dựa trên chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tình trạng y tế hoặc tình trạng cựu chiến binh.
  3. Hoạt động bất hợp pháp: Các sản phẩm trái ngược hoặc tạo điều kiện hoặc thúc đẩy các hoạt động trái với quy định của Pháp luật mà Khách hàng kinh doanh hoặc nơi sản phẩm của Khách hàng sẽ được vận chuyển đến.
  4. Vi phạm sở hữu trí tuệ: Sản phẩm vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  5. Phần mềm độc hại: Các sản phẩm chứa hoặc nhằm mục đích truyền vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác hoặc được thiết kế hoặc nhằm mục đích xâm nhập bất hợp pháp hoặc theo cách trái phép, xâm nhập, gây hại hoặc phá vỡ dữ liệu hoặc hoạt động của các thiết bị máy tính, kết nối mạng của FBU hoặc của bên thứ ba, hệ thống, cơ sở hạ tầng, hoặc những thứ tương tự.
  6. Thông tin cá nhân: Các sản phẩm chứa thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin bí mật, ví dụ như, tài khoản cá nhân, số thẻ tín dụng, số ID quốc gia, mật khẩu ngân hàng, hồ sơ y tế, hồ sơ việc làm, hoặc những thứ tương tự, trừ khi Khách hàng có sự đồng ý trước bằng văn bản từ người mà có thông tin hoặc người được ủy quyền đồng ý cung cấp những giấy tờ đó.
  7. Các mặt hàng bị hạn chế: Các sản phẩm bị hạn chế bởi luật pháp hoặc quy định.
  8. Tự gây hại: Các sản phẩm có khả năng tự làm hại bản thân.
  9. Tổ chức khủng bố: Các sản phẩm mang ngụ ý hoặc thúc đẩy hỗ trợ hoặc tài trợ, thành viên của một tổ chức khủng bố…

Trường hợp Khách hàng cố tình gửi hàng đến kho của FBU là các sản phẩm thuộc nhóm hàng cấm (nhân viên của FBU có thể sẽ không đủ các kiến thức chuyên môn để đánh giá sản phẩm); FBU sẽ từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến hàng hoá vi phạm này. Quý khách sẽ đền bù thiệt hại cho FBU/Đối tác và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật (nếu có).

FBU có thể xóa bất kỳ sản phẩm nào và tạm ngưng, hoặc chấm dứt tài khoản của Khách hàng hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ nếu Khách hàng có một trong các hoạt động vi phạm Chính sách Lưu kho này.

II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LƯU KHO

 • Khách hàng sẽ được lưu kho hàng hoá miễn phí trong kỳ đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên có hàng hoá được nhập kho, FBU bắt đầu tính phí từ ngày thứ 31 theo biểu bí phí quy định, tuy nhiên nếu:
  • Hàng hoá lưu kho quá thời gian 150 ngày (tính từ thời điểm tính phí lưu kho) hoặc chi phí lưu kho đã phát sinh lớn hơn giá bán lẻ của sản phẩm mà tiền trong tài khoản Username của Khách hàng không còn để hệ thống trừ (tài chính âm).
  • Khách hàng thông báo yêu cầu huỷ bỏ hàng hoá (bất kỳ thời điểm nào).

            => FBU sẽ tiến hành thanh lý hoặc huỷ hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa, cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền hàng hay bất kỳ khoản phí phát sinh nào (nếu có).

FBU có quyền kiểm soát nhưng không có nghĩa vụ giám sát hoặc điều tra về việc Khách hàng sử dụng dịch vụ cũng như mặt hàng/sản phẩm mà Khách hàng hàng kinh doanh, nhằm mục đích đảm bảo việc tuân thủ Chính sách lưu kho và các Điều khoản/Điều kiện sử dụng Dịch vụ của FBU

FBU có quyền từ chối, dừng đóng gói các sản phẩm vi phạm chính sách do yêu cầu của cơ quan chức năng, hãng vận chuyển hoặc để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Nếu Khách hàng phát hiện bất kỳ sản phẩm nào đang vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm cam kết/chính sách này, vui lòng thông báo ngay cho FBU để FBU có thể kiểm tra xem xét lại, mặc dù FBU không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm này.

Quyết định của FBU về việc vi phạm Chính sách lưu kho này có xảy ra hay không sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc và bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến việc thực thi Chính sách lưu kho này, bao gồm cả việc không thực hiện bất kỳ hành động nào, sẽ do FBU quyết định.

Trên đây là chính sách quy định về hàng hoá nhập kho của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Thông Minh (FBU) liên quan đến dịch vụ mà FBU sẽ cung cấp cho Khách hàng. FBU có quyền thay đổi Chính sách Lưu kho bất kỳ lúc nào và sẽ được gửi thông báo đến Khách hàng qua email và đăng tải trên website của FBU.

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của FBU sau khi Chính sách được sửa đổi sẽ đồng nghĩa với việc Quý khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các Quy định chính sách lưu kho mới nhất đang hiện hàng của FBU. Chính sách này là một phần của Điều khoản sử dụng Dịch vụ của FBU.