GIAO HÀNG

  • Giao hàng có cho Khách hàng của tôi đồng kiểm hàng?
  • Tôi đã tự làm việc với đơn vị vận chuyển thu COD và chuyển về tài khoản của tôi, FBU chỉ cần đóng hàng và giao hàng cho đơn vị vận chuyển thì khi nhập thông tin cho kiện hàng thì có bắt buộc phải nhập mã vận đơn và tên đơn vị vận chuyển không?